HDV

อีเจ็กเตอร์สุญญากาศแรงสูง

HDV

series

แรงดันสุญญากาศสูง

ระดับสุญญากาศสูงถึง -98.6 kPa

เหมาะสำหรับการแยกก๊าซ การระบายอากาศ หรือห้องสุญญากาศ