FPV

วาล์วกันกลับตรวจสอบชิ้นงานหล่น

FPV

series

จัดการด้านความปลอดภัยของชิ้นงานได้ด้วยยางดูดจับหลากหลายประเภท

สามารถใช้อีเจ็กเตอร์คอนวัม 1 เครื่องกับยางดูดจับหลายแบบได้ สำหรับการใช้งานร่วมกันในที่ที่ยางดูดจับอาจไม่สามารถสัมผัสชิ้นงานได้

รักษาสภาพการดูดจับแม้ไม่ได้สัมผัสกับชิ้นงาน

การดูดจับจะได้รับการรักษาสภาพไว้แม้ไม่ได้มีการสัมผัสระหว่างชิ้นงานกับยางดูดจับ

ตัวกรองในตัว

ตัวกรองติดตั้งอยู่ภายในตัววาล์วกันกลับ